وسواس

24/03/1401

وسواس چیست ؟

بسیاری از مردم بعضی از الگوهای رفتاری و فکری وسواس گونه را در دوره ای از زندگی خود تجربه می کنند، بدون اینکه به اختلال وسواس […]
27/10/1395

درمان وسواس – درمان دارویی – رفتار درمانی

درمان وسواس ، مجموعه ای از درمان دارویی و رفتار درمانی می باشد. همچنین نقش خانواده در تدوام و به مقصد رسیدن اهداف درمانی نباید نادیده گرفته شود.
22/10/1395

وسواس از دیدگاه اسلام

در اسلام یك رشته اصول يا قواعد وضع شده است که حوزه عمل وحتی فکرافراد رادر قالب معقول، قابل فهم وقابل عمل تعیین می‌کند وآنها را از غلتیدن دروساوس فکری وعملی دست را یی باز می‌دارد.
22/10/1395

درمان غیر دارویی وسواس

درمان غیر دارویی بیماری وسواس روش رفتار درمانی آشنایی با منطق رفتار درمانی افزایش انگیزه بیمار در رفتار درمانی در درمان غیر دارویی بیماری وسواس از […]