پانیک چیست؟

حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع را اختلال پانیک می نامند. مشخصه آن حملات و دوره های مجزای ترسی شدید هستند و … ادامه خواندن پانیک چیست؟