بیش فعالی

22/10/1395

درمان بیش فعالی ADHD

درحدود نیمی از موارد، بیش فعالی و کم توجهی با اختلالات دیگری نیز همراه میباشند که به درمان های مرسوم اختلال بیش فعالی پاسخ نمیدهند
22/10/1395

بیش فعالی ADHD چیست؟ دلایل، 10 علائم بیماری و درمان

یک اختلال عصبی رشدی است که با مقادیر بیش از حد بی توجهی، بی احتیاطی، بیش فعالی و تکانشگری که فراگیر، مخرب و در غیر این […]